ขายบ้านพร้อมที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัย และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ปลายปีต้องนำเงินได้จากการขายมารวมกับเงินได้อื่นอีกหรือไม่

ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วสามารถเลือกนำมารวมกับรายได้อื่นหรือไม่ก็ได้

คนต่างด้าวที่ทำงานใน IPC แล้วถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่อย่างไร

คนต่างด้าวได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมิน ซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แต่ต้องนำไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.95

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี