นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นผู้ขอคืน

นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นผู้ขอคืน

ธนาคารพาณิชย์สาขาต่างๆ จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ผิดอัตรา กล่าวคือต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 แต่หักไว้ในอัตราร้อยละ 15 ธนาคารได้ชดใช้เงินให้ลูกค้าในอัตราร้อยละ 14 แล้ว จึงมาขอคืนจากกรมสรรพากรในฐานะผู้เสียประโยชน์ ธนาคารพาณิชย์สาขาที่เป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยและหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ผิดนั้นจะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอคืนภาษี (ค.10) ณ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ที่ธนาคารพาณิชย์สาขาตั้งอยู่ได้หรือไม่

สาขาหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งไว้ผิด สำนักงานใหญ่ต้องเป็นผู้ยื่น ค.10 ขอคืนภาษี

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี