บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับชาวต่างชาติ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับชาวต่างชาติ

แจกหุ้นให้พนักงานจะต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

แจกหุ้นให้พนักงานต้องนำไปถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และซื้อ-ขาย วัสดุก่อสร้าง ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง

การจ่ายค่าบริการให้กับโรงแรม ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าบริการให้กับโรงแรม

กรณีจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท

เงินลดทุนเฉพาะที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน ที่บริษัทจ่ายให้บริษัทผู้ถือหุ้นในไทย และกรณีจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคนไทย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

จ่ายเงินลดทุนเฉพาะที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกันให้กับบริษัทผู้ถือหุ้นในไทย และผู้ถือหุ้นคนไทย

บริษัทเช่าเรือ โดยเป็นผู้กำหนดเส้นทางจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

เช่าเรือโดยผู้เช่าเป็นผู้กำหนดเส้นทาง หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5

บริษัท ประกอบกิจการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง จะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัท ประกอบกิจการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง

บริษัท ว่าจ้างรถยกมายกสินค้า จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าจ้างรถยกให้กับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี