บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากบริษัทอื่น เมื่อจ่ายดอกเบี้ยต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับบริษัทอื่น

บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับชาวต่างชาติ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับชาวต่างชาติ

บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับกรรมการบริษัท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับกรรมการบริษัท

กรณีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และซื้อ-ขาย วัสดุก่อสร้าง ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง

บริษัทจ่ายค่าทำนามบัตร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าทำนามบัตรให้กับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

กรณีจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท

แจกหุ้นให้พนักงานจะต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

แจกหุ้นให้พนักงานต้องนำไปถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

ร้านขายยาให้บริษัทอื่นมาติดตั้งป้ายเพื่อโฆษณาจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา

บริษัทประกอบกิจการขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า เรียกเก็บเงินโดยแยกค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

เรียกเก็บเงินค่าติดตั้งแยกจากค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ถือเป็นค่าจ้างทำของ

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี