สูตรบัญชี ทั้งหมด

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ หนี้สิน = สินทรัพย์ - ส่วนของเจ้าของ วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง - วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

การโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดจะต้องดำเนินการภายในกี่วัน

กำหนดเวลาในการโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด

บุคคลธรรมดารับจ้างผสมสารเคมี โดยเป็นผู้ออกวัสดุทั้งหมด ถือเป็นเงินได้ประเภทใด

รับจ้างผสมสารเคมี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกวัสดุ ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทเป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ได้รับสิทธิในการขอรับเงินชดเชยจากการส่งออกจากกรมศุลกากรในรูปของบัตรภาษี โดยบริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ท. ซึ่งเป็นผู้ผลิตและขายสินค้าไว้ว่า ถ้าบริษัทซื้อสินค้าเพื่อจะส่งออกไปขายยังต่างประเทศบริษัท ท. จะขายสินค้าให้กับบริษัทในราคาซึ่งได้คำนวณหักจำนวนเงินภาษีที่จะได้รับคืนจากกรมศุลกากร และมีเงื่อนไขว่า หากบริษัทส่งสินค้าที่ซื้อจากบริษัท ท. ไปขายยังต่างประเทศ และได้รับเงินชดเชยจากการส่งออก (บัตรภาษี) จากกรมศุลกากร บริษัทจะต้องโอนสิทธิในบัตรภาษีทั้งหมดที่ได้รับคืนให้แก่บริษัท ท. บริษัทและบริษัท ท. ต้องรับรู้รายการโอนสิทธิบัตรภาษีดังกล่าวอย่างไร

การรับรู้รายได้-รายจ่าย กรณีการโอนสิทธิการรับเงินชดเชยการส่งออก (บัตรภาษี)

คณะกรรมการฯ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ DVD เกี่ยวกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน โดยรายได้ทั้งหมดคณะกรรมการฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าถวาย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ผู้สนับสนุนเงินในการจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์และ DVD มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้บริจาคได้หรือไม่

ภาระภาษี กรณีบริจาคเงินให้คณะกรรมการเพื่อผลิตสื่อเกี่ยวกับในหลวงจำหน่ายและนำรายได้ทูลเกล้าถวาย

กรณีบิดาและมารดาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีและมีอายุเกิน 60 ปี บิดามารดาได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจำซึ่งเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นชื่อร่วมกัน จำนวน 20,000 บาท และมารดายังมีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นชื่อมารดาคนเดียว โดยได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 25,000 บาท ซึ่งบิดาได้นำเงินได้ทั้งหมดจำนวน 45,000 บาท ไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เพื่อขอคืนภาษี จึงอยากทราบบุตรจะสามารถหักลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดาและมารดาได้ทั้ง 2 คนหรือไม่

การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา กรณีบิดามารดามีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากทั้งปีไม่เกินคนละ 30,000 บาท

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี