สูตรบัญชี ทั้งหมด รวม สูตร บัญชี เบื้องต้น excel

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ หนี้สิน = สินทรัพย์ - ส่วนของเจ้าของ วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง - วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

บุคคลธรรมดารับจ้างผสมสารเคมี โดยเป็นผู้ออกวัสดุทั้งหมด ถือเป็นเงินได้ประเภทใด

รับจ้างผสมสารเคมี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกวัสดุ ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทในไทยถือหุ้นสามัญในบริษัท A ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของอินโดนีเซีย จำนวนร้อยละ 99 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาจนถึงวันที่ได้รับเงินปันผล และเงินปันผลดังกล่าวได้จากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอินโดนีเซีย ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามกฎหมายของอินโดนีเซียและ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่ได้รับหรือไม่ และภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ จะนำมาหักเป็นรายจ่ายหรือนำมาเป็นเครดิตในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยได้หรือไม่

นิติบุคคลได้รับเงินปันผลจากบริษัทในต่างประเทศที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15

บริษัทเป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ได้รับสิทธิในการขอรับเงินชดเชยจากการส่งออกจากกรมศุลกากรในรูปของบัตรภาษี โดยบริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ท. ซึ่งเป็นผู้ผลิตและขายสินค้าไว้ว่า ถ้าบริษัทซื้อสินค้าเพื่อจะส่งออกไปขายยังต่างประเทศบริษัท ท. จะขายสินค้าให้กับบริษัทในราคาซึ่งได้คำนวณหักจำนวนเงินภาษีที่จะได้รับคืนจากกรมศุลกากร และมีเงื่อนไขว่า หากบริษัทส่งสินค้าที่ซื้อจากบริษัท ท. ไปขายยังต่างประเทศ และได้รับเงินชดเชยจากการส่งออก (บัตรภาษี) จากกรมศุลกากร บริษัทจะต้องโอนสิทธิในบัตรภาษีทั้งหมดที่ได้รับคืนให้แก่บริษัท ท. บริษัทและบริษัท ท. ต้องรับรู้รายการโอนสิทธิบัตรภาษีดังกล่าวอย่างไร

การรับรู้รายได้-รายจ่าย กรณีการโอนสิทธิการรับเงินชดเชยการส่งออก (บัตรภาษี)

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี