ธนาคารให้บุคคลธรรมดาและบริษัทกู้ยืมเงิน โดยทำสัญญากู้ยืมเงิน ให้วงเงินกู้ยืมตามจำนวนที่กำหนดในสัญญา พร้อมบัตรอีเล็คทรอนิกส์แก่ลูกค้าในการเบิกถอนจากตู้ ATM หรือส่งมอบเงินต้นทั้งจำนวนตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งธนาคารคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ลูกค้าเบิกถอนและดอกเบี้ยจากเงินต้นที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีลูกค้าไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะติดตามทวงถามให้ลูกค้าชำระหนี้ โดยว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ธนาคารจ่ายนั้นจะเรียกเก็บจากลูกค้าต่อไป รายรับดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ

รายได้ค่าติดตามหนี้ของธนาคารที่เรียกเก็บจากลูกค้าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ชำระหนี้แทนบริษัทอื่นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ชำระหนี้แทนนิติบุคคลอื่นไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขายน้ำมันสำหรับเติมในเครื่องบินให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

อัตราภาษี กรณีขายน้ำมันให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน

กิจการเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

ให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจการโรงแรมซักเสื้อผ้าให้พนักงาน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

กิจการโรงแรมซักเสื้อผ้าให้พนักงานเป็นการให้บริการ

กิจการท่องเที่ยวประกอบกิจการนำเที่ยวโดยรับบริการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ (out-bound) หรือจัดบริการนำนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวในไทย ( in-bound) โดยคิดสินจ้างเฉพาะค่านำเที่ยวและค่าบริการ นักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าโรงแรม ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าอาหารในโรงแรม ผู้ประกอบการที่รับจัดนำเที่ยวจ่ายทดรองให้นักท่องเที่ยว โดยจ่ายจริงไปเท่าใดก็จะเรียกเก็บคืนจากนักท่องเที่ยวเท่านั้น และถ้ามีส่วนลดใดๆ ก็จะคืนส่วนลดนั้นให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ภาระภาษี กรณีค่าบริการนำเที่ยวแบบคิดสินจ้างเฉพาะค่านำเที่ยวและค่าบริการ

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี