แจ้งเลิกกิจการมีสินค้าคงเหลือ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

เลิกกิจการมีสินค้าคงเหลือต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

แจกสินค้าที่มีไว้เพื่อขายให้กับลูกค้าเพื่อเป็นตัวอย่าง จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

แจกสินค้าที่มีไว้เพื่อขายให้กับลูกค้าเพื่อเป็นตัวอย่าง ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยกเลิกการเดินทางจ่ายค่าปรับไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยกเลิกการเดินทางจ่ายค่าปรับไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้บริการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการให้บริการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัทเป็นผู้นำเข้าและขายน้ำยาชันสูตรโรค ได้นำเครื่องมือชันสูตรโรคไปติดตั้งที่สถานประกอบการของลูกค้า บริษัทจะจัดทำใบยืมเครื่องมือชันสูตรโรคให้ลูกค้าลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน บริษัทมีสิทธินำเครื่องมือที่รับคืนจากลูกค้ารายหนึ่งไปติดตั้งที่สถานประกอบการของลูกค้าอีกรายหนึ่ง เนื่องจากลูกค้ามิได้ซื้อน้ำยาชันสูตรโรคหรือซื้อไม่ถึงปริมาณที่บริษัทกำหนด การนำเครื่องมือฯ ให้ลูกค้ายืมใช้ที่สถานประกอบการของลูกค้าถือเป็นการขายสินค้าที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และบริษัทควรจัดทำเอกสารประเภทใดเพื่อนำส่งภาษีขาย

นำเครื่องมือแพทย์ไปติดตั้งที่สถานประกอบการของลูกค้าเพื่อขายน้ำยา

สถานศึกษาจำหน่ายเค้กในเทศกาลปีใหม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถานศึกษาจำหน่ายเค้กในเทศกาลปีใหม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี