กรณีบริษัทจ่ายค่าซ่อมแอร์โดยบริษัทออกใบเสร็จเป็นค่าอะไหล่และค่าแรงแยกต่างหาก ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าซ่อมแอร์โดยเรียกเก็บค่าอะไหล่และค่าแรงแยกต่างหาก

การจ่ายค่าขนส่ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล จ่ายค่าขนส่ง

กรณีส่วนราชการจ่ายค่าขนส่งสาธารณะให้กับบริษัท มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

กรณีส่วนราชการจ่ายค่าขนส่งสาธารณะให้กับบริษัท มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย การจ่ายค่าจ้างของนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอื่น

ชำระค่าบริการด้วยเช็ค จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายวันใด

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีการชำระเงินด้วยเช็ค

การเปลี่ยนยางรถยนต์ และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการไปใช้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ หรือแบตเตอรี่รถยนต์

บริษัทจ่ายค่าเช่าบ้านรวมเฟอร์นิเจอร์ให้กับบุคคลธรรมดา ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าเช่าบ้านรวมเฟอร์นิเจอร์ให้กับบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ให้บริษัททำการซ่อมเครื่อง Printer ซึ่งเป็นบริการซ่อมฟรี แล้วจ่ายเฉพาะค่าอะไหล่ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา จ่ายเฉพาะค่าอะไหล่ เพราะบริษัทบริการซ่อมฟรี

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี