การขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร

การขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีสามี ภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร และภริยามีเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร จากงานที่ทำด้วยในกรณีดังกล่าวจะเสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษี กรณีสามี ภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร และภริยามีเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร จากงานที่ทำด้วย

การคำนวณภาษี ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร (อัตราร้อยละ 0.5) กรณีใช้สิทธิยกเว้นสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป คำนวณจากเงินได้พึงประเมินก่อนหรือหักเงินที่ได้รับยกเว้น 190,000 บาทแล้ว

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร (อัตราร้อยละ 0.5) กรณีใช้สิทธิยกเว้นสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

ถ้ามีเงินได้ ตามมาตรา 40(1)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เต็มปีภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ได้หรือไม่

การยื่นแบบฯ กรณีมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1)-(8) แห่งประมวลรัษฎากรไม่เต็มปีภาษี

กองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีฐานะเป็นคณะบุคคล ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของกองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีฐานะเป็นคณะบุคคล

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี