วิธี เสีย อากรแสตมป์ สำหรับการ ทำ ตราสาร

ในกรณีแสตมป์ปิดทับ คือการได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ทับกระดาษก่อนกระทำหรือใน ทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว หรือ

บริษัททำตราสารใบมอบอำนาจสัญญาตัวแทนนายหน้าต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่

ทำตราสารใบมอบอำนาจสัญญาตัวแทนนายหน้าต้องปิดอากรแสตมป์

การเก็บต้นฉบับสัญญาว่าจ้างและต้นฉบับใบสลักหลังตราสาร

การเก็บต้นฉบับสัญญาว่าจ้างและต้นฉบับใบสลักหลังตราสาร

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ประกอบกิจการได้รับยกเว้นภาษีประเภทใดบ้าง

กิจการของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง เพื่อนำส่งให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ เนื่องจากบริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 28.(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แต่ใบเสร็จรับเงินออกในนามสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ในการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์บริษัทจะใช้สำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่รับรองแล้วยื่นประกอบคำร้องขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ได้หรือไม่ เนื่องจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแจ้งว่า ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด แต่อนุญาตให้ถ่ายสำเนาโดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนา

ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการและเจ้าหน้าที่รับรองแล้วประกอบคำร้องขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ได้

บริษัทออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินใดๆ จากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน เช่น ได้รับเงินปันผล บริษัทจะโอนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าว รวมถึงเงินเทียบเท่าเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนใน NVDR ต่อไป ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินเทียบเท่าเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนใน NVDR หากผู้ลงทุนใน NVDR ยินยอมให้บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินเทียบเท่าเงินปันผลดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นเงินได้ บริษัทจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบุประเภทเงินได้อย่างไร

เงินเทียบเท่าเงินปันผลเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตราสารใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์หรือไม่

ตราสารใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี