กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทได้รับเบี้ยประกันชีวิต ตามมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุชื่อกรรมการหรือพนักงานเป็นผู้เอาประกันชีวิต และทายาทเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนดังกล่าว กรรมการและพนักงานจะต้องนำมาถือเป็นเงินได้เสียภาษี และมีสิทธินำใบเสร็จมาหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้หรือไม่ และบริษัทจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่กรรมการหรือพนักงานตามมติที่ประชุมของบริษัท

จะค้นหารายชื่อมูลนิธิสมาคมที่ลดหย่อนภาษีได้จากเว็บไซต์ใด

ค้นหารายชื่อมูลนิธิสมาคมที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล

การขายเชื้อจุลินทรีย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายเชื้อจุลินทรีย์

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมและกิจการนำเที่ยว เพื่อใช้สิทธิยกเว้นค่าการเดินทางท่องเที่ยวในไทย สำหรับปีภาษี 2553 ได้จากที่ใดบ้าง

ค้นหารายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและโรงแรม เพื่อใช้สิทธิยกเว้นค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สำหรับปีภาษี 2553

ชื่อตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า "สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี