บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ บริษัทได้ก่อสร้างอาคารและส่วนควบของอาคารบนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ช.มอเตอร์ จำกัด ซึ่งยินยอมให้ก่อสร้างโดยไม่คิดค่าเช่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน และบริษัทให้บริษัท ช.มอเตอร์ ใช้อาคารร่วมกันโดยไม่คิดค่าเช่าและไม่ได้มีการแบ่งแยกสัดส่วนการใช้พื้นที่อาคารมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง และบริษัทมีสิทธินำภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคาร หักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่

ภาระภาษี กรณีการให้ใช้อาคารโดยไม่คิดค่าเช่า

บริษัทเป็นสาขาของบริษัทในสหรัฐอเมริกา มีรายได้จากการขนส่งพัสดุทางอากาศเร่งด่วนระหว่างประเทศ (International Priority) ทั้งขาเข้า และขาออกตามสัญญารับขนที่ทำกับลูกค้า ในการให้บริการขนส่งพัสดุแบบเร่งด่วนต้องดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรสำหรับพัสดุที่นำเข้าหรือส่งออกแทนลูกค้าด้วย โดยบริษัทว่าจ้างบริษัท Express (Thailand) จำกัด (ETL) ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ตลอดจนขนส่งพัสดุในช่วงของการขนส่งภายในไทยให้กับลูกค้า ซึ่งในการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรดังกล่าว บริษัทจะสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าแทนลูกค้า กรมศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงินในนามของลูกค้า หากเป็นการดำเนินการพิธีการศุลกากรตามวิธีปกติ และในนามของ ETL หากเป็นการดำเนินการพิธีการศุลกากรแบบเร่งด่วน (Express clearance) และบริษัทจะเรียกเก็บคืนจากลูกค้าตามจำนวนที่จ่ายจริง พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรอีกจำนวนหนึ่ง รายได้ดังกล่าวมีภาระภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีขนส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศ

บริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.) ซื้อหุ้นจากบุคคลธรรมดา โดยมีส่วนเกินทุน จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้รับเงินได้ อย่างไร

บริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.) ซื้อหุ้นจากบุคคลธรรมดา และมีส่วนเกินทุน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี