นางสาว จ. เป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบริษัท น. จำกัด ได้ลาออกจากบริษัท น. เมื่อ 31 ธันวาคม 2538 และ 1 มกราคม 2539 ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบริษัท อ. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท น. ไม่มีสำนักงานในไทย โดยมีข้อตกลงให้บริษัท น.สำรองจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปก่อนแล้วเรียกเก็บในภายหลัง สำหรับเงินค่าจ้างของนางสาว จ. บริษัท น. ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ผ่านระบบ pay roll และรายงานค่าจ้างในแบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.1 ก แต่มิได้ชำระภาษีไว้ เนื่องจากนางสาวจ. อยู่ในไทยไม่ถึง 180 วัน นางสาว จ. มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาเสียภาษีในไทยหรือไม่

เงินได้ที่ได้รับจากการสำรองจ่ายจากบริษัทในไทย แต่นายจ้างและหน้าที่งานอยู่ในต่างประเทศ

ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545 ห้างหุ้นส่วนจำกัดได้รับเงินปันผลจากบริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่หรือไม่

บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับยกเว้นรายได้จากเงินปันผลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545ฯ

กิจการร่วมค้าประกอบกิจการออกแบบและสร้างข่ายสายโทรศัพท์ทำสัญญารับเหมาช่วงกับบริษัท ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประมูลงานจากบริษัท P สำหรับโครงการให้บริการโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานแก่บริษัท T ต่อมาบริษัท P ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัท ม และ M ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ม ตกลงยินยอมค้ำประกันหนี้ ถ้าบริษัท P ไม่จ่ายหนี้ให้แก่บริษัท ม กิจการร่วมค้าขายสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าจ้างคงค้างทั้งหมดให้แก่ N ในต่างประเทศเพื่อเลิกกิจการ จะมีภาระภาษีอย่างไร

โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าจ้างให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศเพื่อเลิกกิจการ

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 กรณีนายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้าง สามารถยื่นแบบฯ ได้ในกรณีใด และมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

ข้อจำกัดสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีนายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้าง

การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านทาง Counter Service/Counter ของธนาคาร มีข้อจำกัดอย่างไร

ข้อจำกัดของการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านทาง Counter Service/Counter ของธนาคาร

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี