กรณีจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท

บริษัท ประกอบกิจการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง จะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัท ประกอบกิจการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง

บริษัทจ้างชาวต่างชาติมาเป็นพนักงาน เมื่อจ่ายเงินเดือนจะหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ หรือต้องรอจนกว่าพนักงานจะได้ WORK PERMIT ก่อน

จ่ายเงินเดือนให้พนักงานชาวต่างชาติทำงานในไทย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อให้ไปรับเรือขนส่งเข้าท่าเรือ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ได้หรือไม่

จ้างบุคคลธรรมดาไปรับเรือขนส่งเข้าท่าเรือ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทจ้างรถตู้ของบุคคลธรรมดาเพื่อรับส่งพนักงานตามเส้นทางที่กำหนดจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

จ้างรถตู้รับส่งพนักงานตามเส้นทางที่กำหนดหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี