ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์ ค่าปรับ อากรแสตมป์ วิธีการเสีย อากรแสตมป์ อากรแสตมป์ สัญญาจ้าง

บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ

คนต่างด้าวไม่ได้ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายในกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับอย่างไร

คนต่างด้าวขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเกินกำหนดเวลามีค่าปรับ

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เกินกำหนดเสียค่าปรับเท่าใด

ค่าปรับอาญา กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เกินกำหนดเวลา

ยกเลิกการเดินทางจ่ายค่าปรับไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยกเลิกการเดินทางจ่ายค่าปรับไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 จำนวน 2 ฉบับ ภายในกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 เพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัทประกอบกิจการให้บริการเสริมมัลติมีเดียบนโครงข่ายอินเตอร์เน็ต รับติดตั้งอุปกรณ์บนโครงข่ายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์เทเลคอม บริษัททำสัญญารับจ้างกับบริษัท ท จำกัด โดยระบุกรณีมีการทำงานไม่สำเร็จตามเวลา บริษัทจะต้องจ่ายค่าปรับ ร้อยละ 0.1 ของมูลค่างาน บริษัทบันทึกรายจ่ายค่าปรับงานล่าช้า โดยตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้ทั้งจำนวน และมีเอกสารรายละเอียดการคำนวณค่าปรับ ซึ่งบริษัทจัดทำขึ้นเองฝ่ายเดียว ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหนี้หรือผู้ว่าจ้างทราบ และไม่มีหลักฐานใบแจ้งหนี้ หรือหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าปรับใดๆ จากผู้ว่าจ้าง รวมทั้งไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินกันจริง บริษัทสามารถนำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่

ค่าปรับงานล่าช้าค้างจ่าย ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(9) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการกับส่วนราชการ โดยตกลงรับจ้างในการให้บริการจัดหารถยนต์พร้อมคนขับรถประจำรถแต่ละคันไปใช้ในการดำเนินงานของผู้ว่าจ้างตามพื้นที่ที่กำหนดในสัญญา แต่ไม่ได้จำกัดระยะทางตามสัญญา โดยมีข้อตกลงให้คนขับรถอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าคนขับรถคนใดประพฤติตนไม่เหมาะสม ละเว้นหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญา หรือเรียกค่าปรับและค่าเสียหายได้ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

จัดหารถยนต์พร้อมคนขับรถอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เกินกำหนดเวลา โดยมีเครดิตยกมาหักจนไม่มีภาษีต้องชำระ จะต้องเสียค่าปรับ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือไม่

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เกินกำหนดเวลา คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาษีที่ต้องชำระก่อนหักเครดิตภาษี ต้องเสียค่าปรับ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี