โทษ ความผิด ที่ ไม่ปิด อากรแสตมป์

กรณียื่นตราสารขอเสียอากรเอง ตราสารใดมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

หนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร ถ้าไม่ไปพบจะมีความผิดร้ายแรงหรือไม่

ผลเสียของการไม่ไปพบเจ้าพนักงานฯตามหนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร

หากบริษัทจ่ายค่าจ้างทำของให้กับบริษัทผู้รับเหมา แล้วไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย จะมีความผิดหรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าจ้างทำของให้กับบริษัทผู้รับเหมาแล้วไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย

หากผู้รับคืนภาษีอากรเกินไป และไม่ส่งคืนเงินดังกล่าว เข้าองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์หรือไม่

การพิจารณาดำเนินคดีอาญา กรณีผู้รับคืนเงินภาษีอากรเกินไป โดยไม่นำเงินมาส่งคืน

ถ้ายอดเงินได้ที่ต้องหักภาษีไม่ถึง 1,000 แต่นำไปหักภาษี ณ ที่จ่าย จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

ความรับผิด กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้ที่จ่ายไม่ถึง 1,000 บาท

ถ้านิติบุคคลตั้งใหม่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร

หากมีรายรับในการประกอบกิจการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

นาย บ. และภริยาขายอาคารชุด โดยมีชื่อคู่สมรสอยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี เพียงฝ่ายเดียว สำนักงานที่ดินจึงเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์เพียงกึ่งหนึ่ง ต่อมา นาย บ. ได้รับแจ้งว่า จ่ายค่าอากรแสตมป์ไม่ครบ เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ทำให้นาย บ. และภริยาต้องเสียอากรแสตมป์ โดยต้องรับผิดชำระค่าอากรและเงินเพิ่ม นาย บ. จะขอยกเว้นอากรและเงินเพิ่มดังกล่าว เนื่องจากเป็นความผิดพลาดของสำนักงานที่ดิน

ของดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ เนื่องจากชำระค่าอากรขาดเป็นความผิดของสำนักงานที่ดิน

โทษ ความผิด ที่ ไม่ปิด อากรแสตมป์

ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์และการไม่ออกใบรับ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี