โทษ ความผิด ที่ ไม่ปิด อากรแสตมป์

กรณียื่นตราสารขอเสียอากรเอง ตราสารใดมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

หากผู้รับคืนภาษีอากรเกินไป และไม่ส่งคืนเงินดังกล่าว เข้าองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์หรือไม่

การพิจารณาดำเนินคดีอาญา กรณีผู้รับคืนเงินภาษีอากรเกินไป โดยไม่นำเงินมาส่งคืน

หนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร ถ้าไม่ไปพบจะมีความผิดร้ายแรงหรือไม่

ผลเสียของการไม่ไปพบเจ้าพนักงานฯตามหนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร

โทษ ความผิด ที่ ไม่ปิด อากรแสตมป์

ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์และการไม่ออกใบรับ

นาย บ. และภริยาขายอาคารชุด โดยมีชื่อคู่สมรสอยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี เพียงฝ่ายเดียว สำนักงานที่ดินจึงเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์เพียงกึ่งหนึ่ง ต่อมา นาย บ. ได้รับแจ้งว่า จ่ายค่าอากรแสตมป์ไม่ครบ เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ทำให้นาย บ. และภริยาต้องเสียอากรแสตมป์ โดยต้องรับผิดชำระค่าอากรและเงินเพิ่ม นาย บ. จะขอยกเว้นอากรและเงินเพิ่มดังกล่าว เนื่องจากเป็นความผิดพลาดของสำนักงานที่ดิน

ของดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ เนื่องจากชำระค่าอากรขาดเป็นความผิดของสำนักงานที่ดิน

ถ้านิติบุคคลตั้งใหม่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร

หากมีรายรับในการประกอบกิจการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท ท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท A เป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของสำนักงานสาขาดังกล่าว ต่อมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัท A ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคาร เนื่องจากอาคารมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยให้ดำเนินการปรับปรุงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง บริษัท A ได้ปิดอาคารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัทย้ายสำนักงานสาขาไปนนทบุรี โดยบริษัทได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.09) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทขอยกเว้นค่าปรับอาญากรณีความผิดดังกล่าวได้หรือไม่

ขอยกเว้นค่าปรับอาญา เนื่องจากยื่นแบบ ภ.ธ.09 เกินกำหนดเวลา

บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดา โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะมีความผิดหรือไม่

บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดา ต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเกินกำหนดเวลามีความผิดทางอาญา ซึ่งอาจเปรียบเทียบปรับอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีค่าปรับอาญาที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด

บริษัท ก. ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำหอม บริษัทได้นำเข้าสินค้าโดยมีบริษัท ข. เป็นตัวแทนในการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศต่อมากรมศุลกากรได้ทำการตรวจสอบกิจการของบริษัท และพบว่าบริษัท ข. ได้ร่วมกันกระทำผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอันเป็นความผิด ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบของกรมศุลกากรได้วินิจฉัยให้บริษัท ก.ในฐานะตัวการต้องรับผิดโดยจะต้องชำระเงินให้แก่กรมศุลกากรในส่วนค่าอากรที่ชำระขาดและค่าปรับอากรอีกสองเท่าของอากรที่ชำระขาด บริษัทมีสิทธินำเงินที่ต้องชำระให้แก่กรมศุลกากรดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้หรือไม่

ค่าอากรและค่าปรับอากรที่ชำระให้กรมศุลกากร เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี