บันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ขายรถยนต์ บันทึกบัญชีอย่างไร บันทึกบัญชีขายสินทรัพย์

เมื่อบริษัทซื้อรถยนต์มาใช้ในกิจการ และจะพูดถึงในกรณีที่บริษัทเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทต้องคำนึงอยู่ 2 อย่าง ในการบัญชีทึกบัญชี คือ

บริษัทประกอบกิจการขายรถยนต์ ได้ขายรถยนต์ให้แก่กรรมการบริษัทต่ำกว่าราคาตลาดจะได้หรือไม่

ขายสินค้าให้กรรมการบริษัทในราคาต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

สัญญาซื้อขายรถยนต์ต้องปิดอากรแสตมป์เท่าใด

อัตราอากร กรณีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิรถยนต์

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี