อากรแสตมป์ เกิน เหลือ ไม่ได้ใช้ ขอคืน

ผู้ใดเสียค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไปไม่น้อยกว่า 2 บาท สำหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียว

ถ้าไม่ลงชื่อขอคืนในแบบ ภ.พ.30 จะทำให้เสียสิทธิในการขอคืนภาษีหรือไม่

การเครดิตภาษีและการขอคืนภาษี กรณีไม่ได้ลงชื่อขอคืนในแบบ ภ.พ.30

คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ค.10 จะรวมกันทุกประเภทภาษีได้หรือไม่

ยื่นคำร้องขอคืนภาษีรวมทุกประเภทภาษีไม่ได้

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยโอนผ่านธนาคารต้องทำอย่างไร

วิธีปฏิบัติในการขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี