กิจการร่วมค้า กิจการค้าร่วม คือ กิจการร่วมค้า ข้อดี ข้อเสีย จดทะเบียน กิจการร่วมค้า

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างทำงานโครงการใหญ่ๆ หรือรับงานที่ต้องมีการประกวดราคา(ประมูลงาน) ผู้ประกอบการ บางรายอาจไม่สามารถรับงาน

กิจการร่วมค้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเลิกกิจการ และจะส่งส่วนแบ่งกำไรไปเนเธอร์แลนด์ต้องเสียภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีกิจการร่วมค้าประสงค์จะเลิกกิจการและส่งส่วนแบ่งเงินกำไรไปต่างประเทศต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10

กิจการร่วมค้า มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า "กิจการร่วมค้า"

กิจการร่วมค้าผู้มีอำนาจ 2 ท่านในการยื่นแบบ ภ.พ.30 ต้องลงลายมือชื่อกี่ท่าน

กิจการร่วมค้ายื่นแบบ ภ.พ.30 ให้ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อคนเดียวก็ได้

กิจการร่วมค้าจดทะเบียนอะไรเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

กิจการร่วมค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ทำหนังสือสัญญากิจการร่วมค้า เพื่อเข้าร่วมกันประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ทั้งสองฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมในสิทธิและความรับผิดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับกิจการร่วมค้า โดยเฉพาะในผลกำไรหรือผลขาดทุน โดยแต่ละฝ่ายรับผิดชอบอัตราร้อยละ 50 แต่บริษัททั้งสองมิได้ร่วมลงทุนในกิจการ (บริษัทเป็นผู้ลงทุนฝ่ายเดียว) ไม่มีการแบ่งผลกำไรขาดทุนระหว่างกัน ในการรับเงินค่าก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินในนามบริษัทเป็นผู้รับเงินแต่เพียงผู้เดียว ลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นกิจการร่วมค้าหรือไม่

ทำหนังสือสัญญากิจการร่วมค้าแล้วแต่มีการลงทุนฝ่ายเดียว ไม่มีการแบ่งผลกำไร ถือเป็นกิจการร่วมค้า

บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเยอรมัน ทำสัญญาออกแบบหลังคาและงานวิศวกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการสร้างหลังคาอาคารเทียบเครื่องบิน และให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างและงานก่อสร้างหลังคากับกิจการร่วมค้า การปฏิบัติงานตามสัญญาข้างต้นของบริษัทจะได้กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งหมด โดยบริษัทจะจัดส่งผลงาน รายงานการทำงาน แบบแปลน ผ่านโทรสาร จดหมาย ให้กับผู้ว่าจ้าง ค่าบริการดังกล่าวบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยหรือไม่

ปฏิบัติงานตามสัญญานอกราชอาณาจักรไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี