กิจการที่ กฎหมายกำหนด ระยะเวลาในการจดทะเบียน ประเภท การ จดทะเบียน บริษัท

จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ และ/หรือกรรมการออกจากตำแหน่ง ต้องยื่นขอขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ตั้งกรรมการขึ้นใหม่

บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 31 และมาตรา 35(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 บริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีที่ได้รับชำระราคาค่าสินค้าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 หรือไม่

เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งเสริมการลงทุน ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกิจการ BOI และกิจการที่ต้องเสียภาษี โดยกิจการ BOI มีขาดทุนสุทธิ ใช้สิ

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกิจการ BOI และกิจการที่ต้องเสียภาษี โดยกิจการ BOI มีขาดทุนสุทธิ ใช้สิ

บริษัท (ผู้ซื้อ) และบริษัท (ผู้ขาย) ทำสัญญาซื้อขายกิจการบางส่วน โดยคู่สัญญาได้โอนและรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินกิจการที่ซื้อขายประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ราคาซื้อขาย จำนวน 190,000,000 บาท ราคาตามบัญชีสุทธิ (net book value) ตามการประเมินราคา โดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาอิสระ ณ วันทำสัญญาซื้อขาย จำนวน 900,000,000 บาท ผลต่างระหว่างราคาซื้อขายและราคาตามบัญชีสุทธิ จำนวน 710,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทผู้ซื้อมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลมีผลต่างจากการซื้อขายกิจการบางส่วน

บริษัทฯซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และและมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ห้าล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2554 บริษัทฯมีกำไรสุทธิรวม จำนวน10,000,000 บาท เป็นกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 6,000,000 บาท และมีกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 4,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยนำเฉพาะกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษี(กิจการที่ไม่ได้รับBOI จำนวน 4,000,000 บาท) มาคูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท (กิจการ SMEs) ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551 บริษัทฯจึงอยากทราบว่า การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท

บริษัทประกอบกิจการโรงพยาบาลและประกอบกิจการอื่นๆ เช่น ให้บริการซักรีดเสื้อผ้า ให้บริการโทรศัพท์ และการจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ โดยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลอัตราร้อยละ 98 ของรายได้ทั้งหมด และมีรายได้จากการประกอบกิจการอื่นๆ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมด แผนกซักรีดทำหน้าที่ซักรีดเสื้อผ้าที่ใช้ในการประกอบกิจการของโรงพยาบาลทั้งหมด และรับบริการซักรีดเสื้อผ้าจากบุคคลภายนอก บริษัทนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเนื่องจากการซักรีดดังกล่าวมาเฉลี่ยตามน้ำหนักผ้าที่ซักรีด เพื่อคำนวณหาภาษีซื้อส่วนที่เกิดจากการให้บริการซักรีดแก่บุคคลภายนอก อันเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อตามน้ำหนักได้หรือไม่

ขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อตามน้ำหนักไม่ได้

บริษัท ก และ บริษัท ข ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยใช้ชื่อทางการค้าร่วมกัน บริษัททั้งสองได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ประกอบกิจการโฆษณาภายในประเทศ รับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน โดยบริษัท ก รับภาระค่าใช้จ่าย ในอัตราร้อยละ 60 และบริษัท ข ในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าตามสัญญาจ้าง และบริษัท ข มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งจ่ายเงินค่าโฆษณาเต็มจำนวนไปก่อน ซึ่งผู้ประกอบกิจการโฆษณาจะออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท ข และบริษัท ข เรียกเก็บคืนเงินทดรองจ่ายจากบริษัท ก ในภายหลัง มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลทดรองจ่ายค่าบริการให้แก่นิติบุคคลในไทย

คณะบุคคล ศ.โดยนางสาว น. และนาย พ. สัญญาจัดตั้งคณะบุคคลมีการตกลงร่วมลงทุนกันด้วยเงินสด นางสาว น. นำรถยนต์มาใช้ในกิจการแทนการลงทุนด้วยเงินสด ซึ่งมีชื่อของนางสาว น. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ คณะบุคคลมีสิทธินำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าว เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแก๊สธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าอะไหล่และค่าแรง เป็นต้น มาคำนวณหักเป็นรายจ่ายเพื่อ คำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ที่คณะบุคคลนำมาลงทุนแทนเงินสด

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกิจการ BOI และกิจการที่ต้องเสียภาษี โดยทุกกิจการมีกำไรสุทธิ ใช้สิทธิ

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกิจการ BOI และกิจการที่ต้องเสียภาษี โดยทุกกิจการมีกำไรสุทธิ ใช้สิทธิ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี