การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์ บันทึกบัญชี ค่าบริการ 1000 บาท หัก ณ ที่จ่าย ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์แยกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าหัก 5 % ค่าบริการ 3% ยกตัวอย่างเพิ่มเติม

ผู้ให้เช่าอาคารไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง ซึ่งผู้เช่าต้องรับภาระออกภาษีและนำส่งแทน การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไร

การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้เช่าเป็นผู้ออกภาษีแทนให้

บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 และยื่นแบบ ภ.พ.09 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 บริษัทมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมปี 2549 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 15 และ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นและจ่ายเป็นเงินสด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2550 โดยบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ในอัตราร้อยละ 10 และ 15 พร้อมกับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้น และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 บริษัทปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

ภาระภาษี กรณีผู้ถือหุ้นได้รับเงินได้ในระหว่างการชำระบัญชี

ส่วนราชการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่ และเอกชนจะหักส่วนราชการได้หรือไม่

ส่วนราชการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใน 1 ชุดจะต้องมีจำนวนกี่ฉบับ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีจำนวน 3 ฉบับต่อ 1 ชุด

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี