การยก เว้น อากรภาษี อากรณ์แสตมป์

ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา ยกเว้นอากรให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ต้องการ download ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ได้จากที่ใด

download ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้ธนาคารสมาชิกจำหน่ายเช็คมาตรฐานใหม่ที่ใช้ภาพเช็คแทนตัวเช็ค เพื่อป้องกันการทุจริตจากการปลอมแปลงและแก้ไขข้อมูลบนตัวเช็คได้ และขอความร่วมมือให้ธนาคารสมาชิกแจ้งลูกค้าให้นำเช็คมาตรฐานเดิมที่ยังไม่ได้ใช้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเช็คมาตรฐานใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การยกเลิกการใช้เช็คมาตรฐานเดิมดังกล่าวทำให้ธนาคารสมาชิกต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกเช็ครูปแบบเดิมที่ยังไม่ได้ใช้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เช็ค และค่าอากรแสตมป์ที่ได้เสียอากรเป็นตัวเงินไว้แล้ว ค่าอากรแสตมป์ดังกล่าวสามารถขอคืนได้หรือไม่

ค่าอากรแสตมป์สำหรับเช็คมาตรฐานเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้ขอคืนได้

บริษัทรับผู้ฝึกงานด้านธุรกิจ (Business Trainee) ชาวต่างประเทศจำนวน 7 คน เข้ามาฝึกงานภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลฝรั่งเศส โดยมีระยะเวลาฝึกงานประมาณ 10 - 16 เดือน ทั้งนี้ผู้ฝึกงานจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงต่อเดือนจากรัฐบาลฝรั่งเศสในฝรั่งเศส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักและอาหารระหว่างการฝึกงานในไทย นอกจากเบี้ยเลี้ยงจำนวนดังกล่าว บริษัทและรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ได้จ่ายเงินอื่นใดให้แก่ผู้ฝึกงานอีก เงินเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับจะได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทยหรือไม่

เงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฝึกงานธุรกิจเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

ต้องการ download ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ได้จากที่ใด

download ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94

กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ

บริษัทได้รับหนังสือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 16) กำหนดให้การเสียอากรตามที่กำหนดไว้ในอัตราตามราคาสูงกว่าอัตราร้อยละ 5 ให้ลดอัตราอากรลงเหลืออัตราร้อยละ 5 แต่ ตามมาตรา 79/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้นำอากรขาเข้า ซึ่งได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย หากบริษัทได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าจากอัตราปกติอัตราร้อยละ 15 ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 5 จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่

การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรไม่ต้องนำมารวมเป็นฐานภาษี

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี