การยก เว้น อากรภาษี อากรณ์แสตมป์

ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา ยกเว้นอากรให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงผู้ฝากเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วยหรือไม่

ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยกเว้นเฉพาะผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้ธนาคารสมาชิกจำหน่ายเช็คมาตรฐานใหม่ที่ใช้ภาพเช็คแทนตัวเช็ค เพื่อป้องกันการทุจริตจากการปลอมแปลงและแก้ไขข้อมูลบนตัวเช็คได้ และขอความร่วมมือให้ธนาคารสมาชิกแจ้งลูกค้าให้นำเช็คมาตรฐานเดิมที่ยังไม่ได้ใช้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเช็คมาตรฐานใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การยกเลิกการใช้เช็คมาตรฐานเดิมดังกล่าวทำให้ธนาคารสมาชิกต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกเช็ครูปแบบเดิมที่ยังไม่ได้ใช้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เช็ค และค่าอากรแสตมป์ที่ได้เสียอากรเป็นตัวเงินไว้แล้ว ค่าอากรแสตมป์ดังกล่าวสามารถขอคืนได้หรือไม่

ค่าอากรแสตมป์สำหรับเช็คมาตรฐานเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้ขอคืนได้

การยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา กรณีบุตรทำประกันสุขภาพให้ทั้งบิดาและมารดา

การยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา กรณีบุตรทำประกันสุขภาพให้ทั้งบิดาและมารดา

การยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน RMF กรณีเกษียณอายุ

การยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน RMF กรณีเกษียณอายุ

การยกเว้นภาษีเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง จะได้รับสิทธิยกเว้นด้วยหรือไม่

คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้บริการที่จอดยานยนต์และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ.2528 ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดให้มีที่จอดรถ และพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 กำหนดให้ท้องถิ่นจัดให้มีที่จอดยานยนต์ในทางหลวงหรือในที่สาธารณะ ซึ่งค่าธรรมเนียมการให้บริการที่จอดยานยนต์ที่จัดเก็บได้ต้องนำส่งเข้าเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในอันที่จะนำมาพัฒนากรุงเทพมหานครและให้บริการสาธารณะอื่นๆ รายได้จากการให้บริการดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

กรุงเทพมหานครให้บริการที่จอดยานยนต์อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนประจำเรือ

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนประจำเรือ

การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2(6) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อไร เนื่องจากตามข้อ 2 และข้อ 4 ให้ใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป แต่ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

การยกเว้นภาษีเงินได้กรณีผู้สูงอายุ 65 ปีจะใช้สิทธิในการ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 อย่างไร

ผู้สูงอายุ 65 ปี ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ทั้งจำนวนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี