ภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่าง กัน อย่างไร ภ งด 1 คือ อะไร ภงด.1 หักกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง การ กรอก ภ งด 1 ก ภ งด 1 ก คือ อะไร

ภงด. 1 คือ ภาษีเหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ทางประมวลรัษฎากรให้ทางเลือกค่ะว่า หากมีการจ่ายเงินได้ประเภท

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะต้องนำมากรอกหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรอกในรายการที่ 1 ข้อ 5(1)

มูลนิธิ เลขทะเบียนมูลนิธิ จ.962 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 จะต้องกรอกข้อมูลเลขทะเบียนมูลนิธิอย่างไร

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 ให้กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย

บริษัทสามารถกรอกข้อความในแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

กรอกข้อความในแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นภาษาอังกฤษได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี