ภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่าง กัน อย่างไร ภ งด 1 คือ อะไร ภงด.1 หักกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง การ กรอก ภ งด 1 ก ภ งด 1 ก คือ อะไร

ภงด. 1 คือ ภาษีเหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ทางประมวลรัษฎากรให้ทางเลือกค่ะว่า หากมีการจ่ายเงินได้ประเภท

ค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF และ RMF จะต้องกรอกข้อมูลใบโปรแกรมยื่นแบบด้วยสื่อทุกเดือนหรือไม่

ค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF และ RMF ให้กรอกเฉพาะในเดือนที่เกิดรายการ

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ในหน้าจอบันทึกข้อมูลผู้จ่ายเงินได้ ให้กรอกอย่างไร

กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้จ่ายเงินได้

บริษัทสามารถกรอกข้อความในแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

กรอกข้อความในแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นภาษาอังกฤษได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี